Menu

 

Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Beltinci

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predmetu, pogojih in postopku podeljevanja koncesije na področju javne službe socialne storitve - pomoč družini na domu na območju Občine Beltinci

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota za območje Občine Beltinci

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za rastlinjake v Beltincih

Odlok o denarni socialni pomoči Občine Beltinci

Pravilnik o kriterijih za obročno plačilo dajatev za priključitev na javno komunalno infrastrukturo v Občini Beltinci

Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občine Beltinci

Odlok o spremebah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in o podlagah za odmero komunalnega prispevka za komunalno opremo za območje Občine Beltinci

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu financiranja političnih strank v Občini Beltinci

Odlok o rebalansu proračuna Občine Beltinci za leto 2015

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Beltinci

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Občini Beltinci

Odlok o pogojih, namenu in načinu porabe sredstev koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Beltinci

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci za programsko obdobje 2015-2020

Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Beltinci v letu 2015

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje na Melincih

Odlok o občinskem prostorskem načrtu za stanovanjsko naselje v Ižakovcih

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stimulaciji študentov v Občini Beltinci

Zaključni račun Občine Beltinci za leto 2014

Sklep o razpisu nadomestnih volitev enega člana občinskega sveta, predstavnika romske skupnosti v Občini Beltinci

Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2016

Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Beltinci za leto 2015

Odlok o proračunu Občine Beltinci za leto 2015

Sklep o pričetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Odloka o lokacijskem načrtu za poslovno-industrijsko cono v Beltincih

Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene te storitve v letu 2015 v Občini Beltinci

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za poslovno-industrijsko cono v Beltincih

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Beltinci

Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Beltinci

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja Obine Beltinci območje "Lipovci-vzhod"

Sklep o imenovanju podžupana Občine Beltinci

Na vrh strani

Spletno mesto uporablja neinvazivne piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo ter zagotavljamo kakovostne vsebine. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.