Menu

Sklep o povišanju ekonomske cene za djeavnosti vzgoje in varstva predšolskih otrok v Vrtcu Beltinci 

Odlok o spremembi odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Beltinci 

Odredba o spremembah in dopolnitev odredbe o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Beltinci 

Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o sprejetju lokacijskega načrta za izgradnjo plinovodnega omrežja v Občini Beltinci 

Spremembe poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci 

Spremembe in dopolnitve statuta Občine Beltinci 

Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Beltinci za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje 

Popravek o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 

Poročilo Krajevne volilne komisije krajevne skupnosti Beltinci o izidu glasovanja na referendumu o uvedbi krajevnega samoprispevka za območje KS Beltinci dne 5.11.2000 

Sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka v denarju za območje KS Beltinci 

Odlok o uskladitvi prostorskih izvedbenih aktov s prostorskimi sestavinami planov Občine Beltinci 

Sklep o razpisu referenduma za krajevni samoprispevek za KS Beltinci 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah priavilnika o dodeljevanju sredstev za subvencioniranje kmetisjke pridelave iz proračuna Občine Beltinci 

Odlok o sprejetju lokacijskega načrta v vodooskrbnem sistemu Občine Beltinci 

Odredba o merilih za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Beltinci 

Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb v Občini Beltinci v letu 2000 

Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe za pregledovanje, nadziranje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka in varstva pred požarom na območju Občine Beltinci 

Odlok o komunalnih taksah v Občini Beltinci 

Na vrh strani

Spletno mesto uporablja neinvazivne piškotke, s pomočjo katerih izboljšujemo Vašo uporabniško izkušnjo ter zagotavljamo kakovostne vsebine. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov.